Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/726
Title: Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних мереж
Modern trends in the development of international production networks
Authors: Булатова, Олена Валеріївна
Keywords: глобальні ланцюги вартості
міжнародні виробничі мережі
багатонаціональні корпорації
регіоналізація виробничих процесів
валова додана вартість
global value chains
international production networks
multinational corporations
regionalization of production processes
gross value added
Issue Date: 2018
Abstract: В статті наведено результати визначення сучасних тенденцій розвитку міжнародних виробничих мереж. В процесі дослідження визначено, що фрагментація міжнародного виробництва є наслідком глобальних процесів, що охопили систему транснаціонального виробництва. Іноземна додана вартість у торгівлі, яка визначається як вага імпортованих товарів та послуг, що включено до експорту країни, виступає важливим індикатором розвитку міжнародних виробничих мереж. Обґрунтовано, що міжнародної виробничої мережі, до якої залучаються великі, середні та малі постачальники різних регіонів та країн походження, формується за рахунок рішень БНК в сфері просторового розміщення операцій в тому числі у формі аутсорсингу. В процесі дослідження доведено що регіоналізація виробничих процесів посилила внутрішньо регіональні товарообмінні операції, впливаючи на розвиток взаємодоповнюваності та взаємозалежності країн, поширенню та поглибленню інтеграційної взаємодії. Порівняння процесів регіоналізації виробничого процесу в північноамериканський, європейський та азійсько-тихоокеанський моделях розвитку регіональної інтеграції доводить, що поділ праці в рамках останньої має більш складну структуру і характеризується наявністю значних відкритих мереж, що охоплюють значну кількість країн регіону, на які припадають переважні обсяги внутрішньофірмового обміну.
The article presents the results of identifying the contemporary trends in the development of international production networks. Over the course of the study, it has been determined that the fragmentation of international production is a result of certain global processes that have pervaded the system of international production. Foreign value added in trade, which is defined as the share of imported goods and services included in the country's exports, is an important indicator of the development of international production networks. It is substantiated that an IPN, which involves large, medium and small suppliers from different regions and countries of origin, is formed through the decisions of the MNC regarding the geographical location of operations, including in the form of outsourcing decisions. In the course of the study, it has been proven that the regionalization of production processes intensified intra-regional trade operations, fostering the development of complementarity and interdependence of countries, the spread and deepening of integrative interaction. A comparison of regionalization processes in the North American, European and Asian-Pacific models of regional integration proves that the division of labour within the framework of the latter has a more complex structure and is characterized by the presence of significant open networks covering a significant number of countries in the region, which account for the majority of the intra-firm exchange volume.
Description: Булатова О. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародних виробничих мереж / О. В. Булатова // Економічний простір : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018. – №134. – С. 5–15.
URI: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/726
Appears in Collections:Булатова Олена Валеріївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
suchasni_tendentsii.pdf452,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.