Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1006
Title: Межі прав та обов’язків суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом
Пределы прав и обязанностей субъектов в сфере перевозок городским транспортом
Boundaries of rights and responsibilities subjects in the field of transportation by city transport
Authors: Волік, Вячеслав Вікторович
Keywords: компетенція
суб’єкт в адміністративному праві
суб’єкт у сфері перевезень міським транспортом
державна діяльність
орган місцевого самоврядування
замовник
споживач
компетенция
субъект в административном праве
субъект в сфере перевозок городским транспортом
государственная деятельность
орган местного самоуправления
заказчик
потребитель
competence
subject in administrative law
subject in the field of transportation by city transport
state activity
body of local self-government
customer
consumer
Issue Date: 2018
Abstract: Розглянуто питання, пов’язані з визначенням обсягів та меж компетенції суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом. Акцентовано, що органи влади та місцевого самоврядування повинні проводити свою діяльність не тільки з урахуванням відомчих атів, а також застосовуючи законодавчі акти в сфері ліцензійної діяльності, регуляторної політики держави, безпеки на транспорті тощо. Досліджуючи підстави виникнення компетенції, її межі та шляхи впливу на неї, було створено на мету, яка полягає у досягненні зацікавленими особами збалансованості, узгодженості, виваженості при прийнятті рішень в галузі міського транспорту з чітким дотриманням меж компетенції, що надає можливостей на утворенні єдиної цілісної системи та ефективного механізму координації дій з наданням підприємствам, зокрема малим та середнім, широкого спектру послуг, необхідних для їх успішної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Рассмотрены вопросы, связанные с определением объемов и границ компетенции субъектов в сфере перевозок городским транспортом. Акцентировано, что органы власти и местного самоуправления должны проводить свою деятельность не только с учетом ведомственных атомов, а также применяя законодательные акты в сфере лицензионной деятельности, регуляторной политики государства, безопасности на транспорте и тому подобное. Исследуя основания возникновения компетенции, ее границы и пути влияния на нее, была отмечена цель, которая заключается в достижении заинтересованными лицами сбалансированности, согласованности, взвешенности при принятии решений в области транспорта с четким соблюдением границ компетенции, предоставляет возможностей на образовании единой целостной системы и эффективного механизма координации действий с предоставлением предприятиям, в частности малым и средним, широкого спектра услуг, необходимых для их успешной деятельности на внутреннем и внешнем рынках.
The article deals with issues related to the definition of volumes and limits of competence of subjects in the field of transportation by urban transport. It is emphasized that the bodies of power and local self-government should conduct their activities not only taking into account departmental bodies, but also applying legislative acts in the field of licensing activities, state regulatory policy, and transport safety. Exploring the grounds of competence, its boundaries and ways of influencing it, the goal was to achieve balance, coherence and sensitivity in decision-making in the field of urban transport with strict adherence to the limits of competence, which provides opportunities for the formation of a single integrated system of effective a mechanism for coordinating actions to provide enterprises, in particular small and medium enterprises, with a wide range of services necessary for their successful activities in the domestic and foreign markets.
Description: Волік В. В. Межі прав та обов’язків суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом / В. В. Волік // Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. пр. юрид. ф-ту ТНЕУ / гол. ред. С. К. Гречанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 63–68.
URI: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/1006
Appears in Collections:Волік Вячеслав Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mezhi_prav.pdf590,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.